FR +33 1 78 90 34 50 | BE +32 10 832 500 contact@netika-immobilier.com

Huurbeheer

Automatiseer de procedures van uw huurbeheer

In de ‘boekhoudmodus’ van “NETiKA RI” automatiseert deze module vertrekkende van het referentiesysteem van de huurovereenkomsten de procedures inzake beheer van de huurovereenkomsten die u als huurder of verhuurder sloot (externe of interne overeenkomsten desgevallend op basis van genormaliseerde tarieven).

Volledig beheer van de levenscyclus van de huurovereenkomst, cruciale data, laten voortbestaan, verlengen of hernieuwen van overeenkomsten, aanhangsel, ontbinden,…

De huurbeheermodule dekt al uw Bedrijfsprocessen, ongeacht u eigenaar, gebruiker, dan wel lasthebber bent. Bovendien is het beheer mogelijk vanuit verschillende standpunten; zo kunt u zelfs binnen twee afzonderlijke boekhoudingen boekingen en tegenboekingen aanmaken.

Allerhande gefactureerde rubrieken: al dan niet geïndexeerd, variabel volgens omzet, percentage, op basis van een prijstabel. Via een submodule maakt u zelf formules aan om de bedragen te berekenen: de evolutieformules zijn volledig en onbeperkt parametreerbaar.

U beschikt ook over een krachtige simulatietool om de huurbedragen, de voorschotten en de afrekening van de lasten te berekenen. Indien nodig kunt u de gegevens in een bepaalde volgorde verwerken. De verwerking gebeurt volgens de context van de huurovereenkomsten, de besturingsconsole, de exacte identificatie van fouten, behandeling van uitzonderingen,…

Verschillende rapporten waken over de coherentie van de berekeningen.

Submodule voor de boekhoudkundige verwerking van de transacties in de geïntegreerde hulpboekhouding  of rechtstreeks in de specifieke hulpboekhouding van het client IS:

 • Aanmaken van een stroom verkoopfacturen
 • Aanmaken van een stroom ontvangen orders en eventueel van een stroom aankoopfacturen voor de automatisch gefactureerde handelshuurovereenkomsten.

Submodule voor de controle van de inkoopfacturen van huurovereenkomsten als huurder: Wijkt het bedrag op de factuur die u ontving af van de bedragen die NETiKA RI berekende, dan dient de beheerder van het verhuurde goed de herkomst van dat verschil te rechtvaardigen; het kan gaan om een vergissing van de verhuurder, waarna de factuur gedeeltelijk wordt goedgekeurd en een creditnota wordt aangevraagd, of om een interne fout, waarbij de signaletiek moet worden aangepast, de berekeningen opnieuw moeten worden uitgevoerd en de factuur tot slot goedgekeurd.

Met de submodule Huurovereenkomsten budgetteren simuleert u de evolutie van de huurgelden over de volgende x jaren, exploiteert u een dertigtal parameters, simuleert u verschillende hypothesen, maakt u vergelijkingen, kiest u een businessplan, berekent u de niet in balans opgenomen verplichtingen,…

 

Optimaliseren van de afrekening van de lasten

De module huurbeheer beschikt over een volledige module lastenbeheer:

 • Onmiddellijke doorrekening zonder voorschotten of voorschotten en verrekening van de lasten
 • Onbepaald aantal tabellen voor tantièmes, deels recupereerbare lasten, lasten op basis van meterstanden, lasten voor rekening van de eigenaars, privatieve lasten,…
 • Periodieke voorschotten van het type huurovereenkomst of budgettaire voorzieningen
 • Forfaitaire en geplafonneerde lasten, beheer van uitsluitingen,…
 • Nauwkeurige gegevens van de lasten die voor rekening zijn van de eigenaars
 • Bijlagen bij de facturen met meerdere gedetailleerde niveaus
 • Volledig btw-beheer, voor België wordt ook het stelsel van medecontractanten in aanmerking genomen,…

 

Leasing

Beheer uw leasingcontracten even eenvoudig als uw huurovereenkomsten als huurder.

 • Al uw leasingcontracten samengevoegd in programma’s
 • Beheer van het afschrijvingsplan met onderscheid naar perceel / constructie / installaties die trafiek genereren
 • Importeren van de stroom leasinggevers
 • Beheer van de levenscyclus en van de evenementen van de LG (aanhangsels, een koopoptie geheel of gedeeltelijk lichten, ontbinding, verwijderen uit het programma, toevoegen aan het programma)
 • Referentiesysteem van periodiek aangepaste rentetarieven en invoer van voorspellende rentetarieven, beheer van de verschillende toepasselijke rentetarieven (Gewaarborgde vaste rente, Vaste referentierente, Variabele rente, Samengestelde rente )
 • Verschillende types interestberekening (ITE, IPA, ITA)
 • Overzicht van de vorderingen en van de liquide middelen
 • Importeren/periodiek linken van de facturen met vergelijking van de verwachte – ontvangen facturen en beheer van de verschillen
 • Controlestaten en financiële reporting
 • Beheer van de uitgestelde betalingen met sterke impact op vorderingen en liquide middelen
 • Aanmaken van de boekhoudkundige afschrijvingsstromen
 • Boekhoudkundige verwerking  :
  • Aspecten boekhoudkundige herkwalificatie IAS17
  • Periodieke boekhoudkundige verwerking in FR GAAP en IFRS
  • Boekhoudkundige verwerking van niet in balans opgenomen verplichtingen

 

IFRS-compatibel

De huurbeheermodule is IFRS-compatibel, bijvoorbeeld voor het uitsplitsen van de vrijstellingen en vertrekvergoedingen.

Vanaf 1 januari 2018 verwerkt NETiKA RI de IFRS16 norm aangaande langetermijnhuur.

 

Besluitvormingsreporting

Heel wat indicatoren (vakantie, prijs/m², bezettingsgraad,…) worden in reële tijd berekend om de beheerder te helpen zijn activiteit te sturen.

NETiKA gestion locative